Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Dzień dobry, w celu ułatwienia poruszania się w poszczególnych zapisach regulaminu na początku znajduje się spis treści:

 1. Definicje
 2. Dane Sprzedawcy
 3. Zakup treści cyfrowych (Ebooka) 
 4. Zakup Usługi (konsultacji)
 5. Konto Użytkownika
 6. Newsletter 
 7. Prawa autorskie 
 8. Odstąpienie od umowy
 9. Reklamacje 
 10. Dane osobowe i pliki cookies
 11. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
 12. Zmiany regulaminu
 13. Postanowienia końcowe. 

_________________________________

1.  DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

 1. Sprzedawca – Marta Jagodzińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Familion Marta Jagodzińska, ul. Batalionów Chłopskich 18 lok. 1, 81-415 Gdynia, NIP: 5851422206, REGON: 220449014, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 2. Sklep Internetowy – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.centrumfamilion.pl, której właścicielem i administratorem jest Sprzedawca, za pośrednictwem której Kupujący mogą składać Zamówienia na treści cyfrowe (Ebooki) i Usługi oferowane przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem; 
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zawiera umowę o dostarczenie treści cyfrowych (Ebooka) lub umowę o świadczenie Usługi; 
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu) czynności prawnej (np. Zamówienie w Sklepie Internetowym) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. Ebook – treść cyfrowa oferowana w Sklepie Internetowym w formie książki elektronicznej; autorskie prawa majątkowe do Ebooka podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy; 
 7. Usługa – usługa konsultacyjna online świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem platformy Google Meet, Zoom lub komunikatora Skype według wyboru Kupującego;
 8. Zamówienie – wskazanie Sprzedawcy przez Kupującego Ebooków lub Usług oferowanych w Sklepie Internetowym i złożenie oświadczenia woli zawarcia umowy w przedmiotowym zakresie; 
 9. Przelewy24 – serwis płatności elektronicznych obsługiwany przez spółkę pod firmą PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000034793, numer NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł (wpłacony w całości);
 10. Przelew – płatność wykonywana przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy o numerze: 70194010763124302100000000 prowadzony przez Bank Credit Agricole; 
 11. Regulamin – niniejszy dokument, który w szczególności określa warunki korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego.

 

2. DANE SPRZEDAWCY

 1. Autorem Ebooków, ich Sprzedawcą, podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, a także administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu Internetowego jest: Marta Jagodzińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Familion Marta Jagodzińska, ul. Batalionów Chłopskich 18 lok. 1, 81-415 Gdynia, NIP: 5851422206, REGON: 220449014. 
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez adres mailowy: kontakt@centrumfamilion.pl albo telefonicznie pod numerem telefonu: 503560368. 
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 70194010763124302100000000.

 

3. ZAKUP TREŚCI CYFROWYCH (EBOOKA)

 1. Zakupu Ebooka można dokonać za pośrednictwem witryny internetowej www.centrumfamilion.pl.
 2. Zakup odbywa się poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia. Do złożenia i realizacji Zamówienia wymagane jest:
  a. podanie następujących danych: imię i nazwisko,
  b. wskazanie adresu e-mail, na który ma zostać dostarczony Ebook;
  c. sposób płatności. 
 3. Przesyłanie danych przez Kupującego zabezpieczone jest protokołem SSL.
 4. Składając Zamówienie na Ebooka Kupujący może poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola („checkbox”) dobrowolnie zrezygnować z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży stosownie do treści art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W tej sytuacji realizacja Zamówienia nastąpi przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, tj. 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych (Ebooka).
 5. W przypadku zachowania prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług wynikającego z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta realizacja Zamówienia rozpocznie się po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 
 6. Składanie Zamówienia i zakup Ebooka kończy się użyciem przez Kupującego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz zaakceptowaniem Regulaminu oraz polityki prywatności. 
 7. Kupujący jest zobowiązany zapłacić za Zamówienie z góry w jednej z dwóch dostępnych form:
  a. płatnością elektroniczną za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
  b. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym termin płatności w tym przypadku wynosi 5 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 8. Ceny treści cyfrowych (Ebooków) dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich (PLN) i są kwotami zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 9. Użycie finalizującego przycisku tj. „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranego przez Kupującego Ebooka i powoduje obowiązek zapłaty po stronie Kupującego. 
 10. Zakupiony Ebook zostanie przesłany Kupującemu na adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia w postaci linku do pobrania oraz plików w trzech formatach: pdf, ePUB, Mobi. 
 11. Link do pobrania Ebooka pozostanie aktywny przez 6 miesięcy od daty jego przesłania na e-mail wskazany w formularzu Zamówienia. 
 12. Realizacja Zamówienia nastąpi w ciągu 24h od zapłaty za wybrany Ebook (w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24) lub 24h od zaksięgowania wpłaty (w przypadku płatności Przelewem). 
 13. Korzystanie z zakupionych treści wymaga posiadania dostępu do Internetu oraz urządzenia i oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron internetowych dostępem do internetu oraz na odczytywanie plików: pdf, ePUB, Mobi, np. Adobe Acrobat Reader DC , Podgląd (w systemie Mac OS),  iBooks, BlueFire Reader, ePUBReader (wtyczka do Firefoxa), Stanza. 
 14. W ramach zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych stanowiących wybrany Ebook, Sprzedawca nie jest zobowiązany do udzielania jakichkolwiek konsultacji psychologicznych. 
 15. Fakturę dokumentującą zakup Ebooka Kupujący otrzyma w formie elektronicznej na podany w formularzu Zamówienia adres e-mail. 

 

4. ZAKUP USŁUGI (KONSULTACJI) 

 1. Zakupu Usługi można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.centrumfamilion.pl. Zakup odbywa się poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia. 
 2. Zakup odbywa się poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia. Do złożenia i realizacji Zamówienia wymagane jest:
  a. podanie następujących danych: imię i nazwisko,
  b.wskazanie adresu e-mail Kupującego;
  c. sposób płatności.
 3. Przesyłanie danych przez kupującego zabezpieczone jest protokołem SSL.
 4. Składając Zamówienie na Usługę Kupujący może poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola („checkbox”) dobrowolnie zrezygnować z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi stosownie do treści art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W tej sytuacji realizacja Zamówienia nastąpi przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, tj. 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 5. W przypadku zachowania prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi wynikającego z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta realizacja Zamówienia rozpocznie się po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 6. Procedura składania Zamówienia i zakup Usługi kończy się użyciem przez Kupującego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz zaakceptowaniem Regulaminu oraz polityki prywatności. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 7. Kupujący jest zobowiązany zapłacić za Zamówienie z góry w jednej z dwóch dostępnych form:
  a.
  płatnością elektroniczną za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
  b. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym termin płatności w tym przypadku wynosi 5 dni od dnia złożenia Zamówienia. 
 8. Ceny Usług dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich (PLN) i są kwotami zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 9. Początek realizacji Zamówienia w zakresie Usługi należy rozumieć jako rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Sprzedawcę za pośrednictwem jeden z następujących platform: Google Meet,  Zoom lub  komunikatora Skype – według wyboru Kupującego. 
 10. Po złożenia Zamówienia na Usługę Kupujący oraz Sprzedawca ustalą termin wykonania Usługi. W tym celu Kupujący skontaktuje się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie do Sprzedawcy wiadomości e-mail na adres: kontakt@centrumfamilion.pl w ciągu 48 godzin od godziny zawarcia umowy o świadczenie Usługi, wskazując preferowaną datę i godzinę wykonania Usługi, a także rodzaj platformy, za pośrednictwem której odbędzie się realizacja Usługi lub wybór komunikatora Skype. 
 11. Termin realizacji Usługi nie może być wcześniejszy niż:
  – 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi, jeżeli Kupujący nie zrezygnował z ustawowego prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi
  albo
  – data płatności za Usługę, jeżeli kupujący zrezygnował z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi.
 12. Sprzedawca w ciągu 24 godzin od otrzymania od Kupującego wiadomości wskazanej w ust. 10 powyżej potwierdzi datę i godzinę realizacji Usługi lub wskaże termin alternatywny i wówczas strony dokonają dalszych uzgodnień w drodze korespondencji mailowej. Sprzedawca na co najmniej 24 godziny przed ustaloną datą i godziną rozpoczęcia realizacji Usługi prześle Kupującemu na adres e-mail Kupującego wskazany w Zamówieniu link, którego kliknięcie pozwoli Kupującemu na dostęp do Usługi w dniu i godzinie ustalonej przez Kupującego i Sprzedawcę, a w przypadku wyboru komunikatora Skype zamiast linka zostanie podany login Sprzedawcy.  
 13. W przypadku potrzeby zmiany ustalonego przez strony terminu wykonania Usługi strona, która zamierza zmienić termin jest zobowiązana do uzyskania na to zgody drugiej strony wyrażonej w formie korespondencji e-mail. W przypadku, w którym Usługa nie została zrealizowana z uwagi na nieobecność Sprzedawcy, Kupujący ma prawo wyboru zwrotu 100% uiszczonej należności tytułem Usługi lub ustalenia nowego terminu realizacji Usługi. 
 14. Korzystanie z zakupionej Usługi wymaga posiadania dostępu do Internetu oraz urządzenia i oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron internetowych, a w przypadku wyboru komunikatora Skype – zainstalowanego programu Skype. 
 15. W ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczania jakichkolwiek treści cyfrowych. 
 16. Fakturę dokumentującą zakup Usługi Kupujący otrzyma w formie elektronicznej na podany w formularzu Zamówienia e-mail. 

 

5. KONTO UŻYTKOWNIKA 

 1. Sprzedawca zapewnia możliwość nieopłatnej rejestracji konta użytkownika w Sklepie Internetowym. 
 2. Konto użytkownika to usługa świadczona drogą elektroniczną, która zawierana jest na czas nieoznaczony. 
 3. W celu dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej www.centrumfamilion.pl wybrać zakładkę „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: adres e-mail oraz hasło. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. 
 4. Wskazane dane wykorzystywane są wyłącznie przez Sprzedawcę i wyłącznie do celów ewidencjonowania sprzedaży i prawidłowego doręczenia zakupionych treści cyfrowych lub Usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 
 6. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedawca prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link aktywacyjny, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 7. Po dokonaniu rejestracji, Kupujący może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.
 8. W przypadku problemów z rejestracją konta proszę o kontakt mailowy na adres: kontakt@centrumfamilion.pl.
 9. Kupujący może w każdym czasie dokonać usunięcia swojego konta. W celu usunięcia konta prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@centrumfamilion.pl.
 10. Kupujący nie ponosi żadnych opłat za usunięcie konta i nie musi wskazywać przyczyny usunięcia konta. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po złożeniu odpowiedniej dyspozycji ze strony Kupującego. Usunięcie konta nie ma żadnego wpływu na realizację Zamówienia złożonego uprzednio przez Kupującego. Usunięcie konta stanowi rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

6. NEWSLETTER

 1. Za pośrednictwem witryny internetowej www.centrumfamilion.pl Kupujący może zapisać się do Newslettera, żeby otrzymywać od Sprzedającego na swój adres e-mail informacje o nowościach, aktualnych promocjach, produktach i usługach związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością. 
 2. Zapisanie się do Newslettera wymaga podania imienia, posiadania aktywnego adresu e-mail i jego wskazania w formularzu zapisu do Newslettera. 
 3. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Rezygnacja następuje poprzez kliknięcie w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach newslettera.  

 

7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawcy przysługują prawa autorskie do treści zawartych cyfrowych sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także do treści dostarczanych przez Sprzedawcę subskrybentom Newslettera.
 2. Kupione w Sklepie Internetowym treści cyfrowe mogą być wykorzystywane przez Kupującego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, działalności zawodowej lub działalności niezarejestrowanej. 
 3. Kupujący nie może udostępniać kupionych Ebooków do użytku osobom trzecim, z zastrzeżeniem dozwolonego użytku prywatnego.

 

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Sprzedawca informuje, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, chyba że składając Zamówienie wyraził zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy. 
 2. Odstąpienie od umowy nie wymaga podania przyczyn, a Kupujący nie ponosi kosztów z tym związanych. 
 3. Jeśli Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, wystarczy, że w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy poinformuje Sprzedawcę o swojej decyzji wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@centrumfamilion.pl. Kupujący może także skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdującego się tutaj
 4. Wszelkie dokonane przez Kupującego płatności zostaną zwrócone Kupującemu niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych (Ebooka) Sprzedawca zwraca całą kwotę płatności wniesionej przez Kupującego z tytułu zawartej umowy. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Sprzedawca zwraca kwotę płatności obliczoną proporcjonalnie do części niewykonanej Usługi.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

9. WARUNKI I ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć treści cyfrowe wolne od wad. W przypadku stwierdzenia wady kupionych treści cyfrowych, Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość reklamacyjną na adres e-mail:kontakt@centrumfamilion.pl. 
 3. Sprzedawca odpowiada na każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia roszczenia przeciwko Sprzedawcy na drodze postępowania sądowego. 

 

10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych podanych przez Kupującego w formularzu Zamówienia jest Sprzedawca. 
 2. Strona internetowa www.centrumfamilion.pl wykorzystuje technologię plików cookies. 
 3. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies opisane są w polityce prywatności.

 

11. POZASĄDOWE MOŻLIWOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW

W przypadku sporu Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem związanego z zawartą ze Sprzedawcą umową o dostarczenie treści cyfrowych lub o świadczenie usług, Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. 

Kupujący może w szczególności:

 1. zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 2. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu;
 3. zwrócić się z do Powiatowego (miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta z prośbą o interwencję w sporze ze Sprzedawcą w celu jego polubownego zakończenia; 
 4. skorzystać z platformy ODR (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL), która służy do internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich związanych z internetowymi umowami sprzedaży lub internetowymi umowami o świadczenie usług.

 

12. ZMIANY REGULAMINU

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo do modyfikacji zapisów Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zmian w sposobie funkcjonowania Sklepu Internetowego (zmiany technologiczne lub biznesowe), zmiany danych Sprzedawcy. 
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zamieści informacje o tych zmianach w sposób widoczny na stronie Sklepu Internetowego. 
 3. Zmiany Regulaminu nie mają żadnego wpływu na uprzednio złożone Zamówienia, które będą realizowane na zasadach obowiązujących w chwili zawarcia umowy. 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą Konsumentem, które mogą im przysługiwać na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w powyżej, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Regulamin stanowi wzorzec umowny w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 384 § 4 Kodeksu Cywilnego. Pod tymi adresami znajduje się wersja Regulaminu w formacie .pdf .
 3. Na żądanie Kupującego Regulamin zostanie udostępniony w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 4. Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 30 marca 2022 roku.

 

ZAŁĄCZNIK: wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.